ซีพีแรม - ชาวบ้าน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ารวมกว่าล้านตัว ต่อเนื่องกว่า 11 ปี

 

     วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด รวมถึงส่วนราชการ และชาวบ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดินหน้าสานต่อโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน    คู่ทะเลไทย” มุ่งหวังเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศบนท้องทะเลไทย ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร โดยปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าในระยะ Young Crab ซึ่งเป็นระยะลูกปูม้าที่เหมาะกับการปล่อยลง    สู่ทะเลที่มีโอกาสรอดสูง ณ บริเวณเกาะเสร็จ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จวบจนปัจจุบันรวมกว่าล้านตัว พร้อมปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะบริเวณโดยรอบพื้นที่เกาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทาง FOOD 3S  ขององค์กร

     ภารกิจขับเคลื่อนโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” หนึ่งในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของซีพีแรม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี ซึ่งจะเป็นกรณีศึกษาให้กับโครงการอื่น ๆ ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management ที่เกิดผลตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร (Food Safety, Food Security and Food Sustainability) โดยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ อันได้แก่ ชาวประมง , บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด (ผู้แปรรูปเนื้อปู) , บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ผู้ผลิตอาหาร) และผู้บริโภค รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ผู้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการอนุรักษ์คุ้มครอง และการพัฒนาการประมงปูม้าในท้องทะเลไทยบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้น ซีพีแรมได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของซีพีแรม โดยบุคลากรในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วม และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องครอบคลุมหลายด้าน เดินหน้าสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้าน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัท

    นอกจากนี้ ซีพีแรม ยังเปิดบ้านพาเยี่ยมชมโรงงานสุราษฎร์ธานี โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ รองรับการเติบโตของตลาดในภาคใต้ของประเทศไทย และช่วยเสริมสร้างศักยภาพการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างรายได้ในภูมิภาคขณะเดียวกันยังได้เข้าใกล้แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นและช่วยให้อาหารที่ผลิตออกจากโรงงานกระจายไปสู่ร้านค้าในเวลาสั้นลงจากเดิมต้องใช้เวลา 6-7 ชม. ลดเหลือ 2-3 ชม.เท่านั้น ย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน โดยชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก จากพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าตลาดอาหารแช่เย็น มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ผู้บริโภคยอมรับอาหารพร้อมรับประทานในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ด้วยเป็นอาหารที่มีความอร่อย ปลอดภัย ในคุณค่าทางโภชนาการ และสะดวก ซีพีแรมจะยังคงไม่หยุดนิ่งในการร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนตามปณิธานขององค์กรต่อไป

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS