อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

 

    สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGMณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปี 2564 จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในวันที่ พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS