มูลนิธิกรุงศรี หนุนโครงการ Chula LegalTech ชูคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมกฎหมาย แก้ปัญหาสังคมและธุรกิจ

 

     พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี ในฐานะผู้สนับสนุนหลักมอบเงินสนับสนุน 80,000 บาท แก่โครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย  ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ โดยประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยี ความรู้ด้านกฎหมายและธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคสังคมและธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิกรุงศรีในการเป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ  รองคณบดี ด้านงาน วิรัชกิจและนิตินวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS