Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

news : latest update

Sort media by  

ก.แรงงานสรุปน้ำท่วมใต้กระทบลูกจ้าง 1.2 แสนคน (12/01/2017)


หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เปิดเผยข้อมูลจากกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ วันที่ (9 ม.ค.60) ระบุว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 10 จังหวัด พบว่า 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานประกอบการรับความเสียหายสูงสุดทั้ง 4,419 แห่ง มีลูกจ้าง 52,319 คน ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมด จังหวัดจึงมีประกาศให้หยุดงานทั้งจังหวัด รองลงมา 2) ชุมพร มีสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบ 2,678 แห่ง มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 31,597 คน ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤติ และคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 3) สงขลา มีสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบ 864 แห่ง มีลูกจ้าง ได้รับผลกระทบ 28,566 คน จากการสำรวจขณะนี้สถานประกอบการเปิดทำการปกติแล้ว ส่วนการจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามปกติ 4) สุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 519 แห่ง ลูกจ้าง กระทบ 7,140 คน 
          
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ในลำดับที่ 5) กระบี่ มีสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบ 46 แห่ง มีลูกจ้าง ได้รับผลกระทบ 339 คน ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 6) นราธิวาส มีสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบ 30 แห่ง มีลูกจ้าง ได้รับผลกระทบ 767 คน 7) พัทลุง มีสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบ 16 แห่ง มีลูกจ้าง ได้รับผลกระทบ 1,333 คน ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้ว 8) ตรัง มีสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบ 12 แห่ง มีลูกจ้าง ได้รับผลกระทบ 100 คน 9) ปัตตานี มีสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบ 2 แห่ง มีลูกจ้าง ได้รับผลกระทบ 1,295 คน และ 10) ระนอง มีสถานประกอบการ 2,244 แห่ง มีลูกจ้าง 20,604 คน ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง มีน้ำท่วมเพียงเล็กน้อยระดับพื้นผิวจราจรเท่านั้น สถานประกอบการจึงสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ 
สรุปสถานการณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัดดังกล่าวมี สถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 36,981 แห่ง ได้รับผลกระทบ 8,586 แห่ง ลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งสิ้น 539,613 คน ได้รับผลกระทบ 123,456 คน    
           
สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนภูมิภาคได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในด้านต่างๆ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิกุศลศรัทธาขุนทะเล 11 ได้มอบข้าวสาร ไข่ไก่ เครื่องปรุงและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบอาหารนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 8 อำเภอ ขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการสถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ภายในสถาบันฯ นอกจากนี้ ยังมีการซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ภายหลังน้ำลด ณ เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด


Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.

    ​Issue 43, April 2017
    พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.
    ใครจะคิดว่าของเล่นที่นำไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงทำเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ และขยายเป็นอาณาจักร..