Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

news : latest update

Sort media by  

โครงการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ด้วย Social Media ปี 2560 (11/01/2017)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อ Social Media เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดของ SMEs ด้วย Social Media ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้พื้นฐานทางด้าน Social Media และสามารถเริ่มนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจของตน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการที่มีความรู้พื้นฐานแล้วให้มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปปรับให้เข้ากับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          
ในปี 2560 นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถใช้ Social Media เพื่อพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไป โดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media ในหลากหลายสาขามาร่วมถ่ายทอดความรู้ในแต่ละรุ่น พร้อมทั้งวิทยากรประจำกลุ่มย่อย (โค้ช) ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการ Social Media เพื่อส่งเสริมธุรกิจ มาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆ ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสมัครคัดเลือกเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.socialmediaforsme.com หรือ www.facebook.com/SocialMediaForSME
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success

    Issue 41, February 2017
    ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success
    ในแวดวงการลงทุนไม่มีใครไม่รู้จัก แพท-ภาววิทย์ กลิ่นประทุม นักลงทุนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักล..