Member Login register here!| Forgot Password?

register for sme thailand club member

ข้อตกลงในการใช้บริการ

เว็บไซต์ smethailandclub.com (เว็บไซต์) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (ผู้ใช้บริการ) โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้ เว็บไซต์หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพัน ตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไข ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

นิยามของบริการ เว็บไซต์ smethailandclub.com

smethailandclub.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย จากแหล่ง ข้อมูลที่แตกต่างกันไป ข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจะต้องอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกใช้บริการต่างๆได้ เช่น webboard, shopping กิจกรรม ต่างๆของทางเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ต เราจึงมีโนบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ กรุณาอ่านทำความเข้าใจ กับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการสมาชิกของ เว็บไซต์จะต้องเก็บข้อมูลในส่วน ของ ชื่อ และ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาชิก แต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

ลิงค์ (Link)

ลิงค์บางลิงค์ในเว็บไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเว็บไซต์ ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมาย ความว่าสนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซต์ ดังกล่าวเอง

การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดไม่มีความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอก หากเกิดความผิดพลาด หรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บเว็บไซต์ หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียง เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะให้อนุญาต บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จะไม่รับผิดต่อความ เสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็น ผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผล ซึ่งเกิดจากการ ใช้เนื้อหาในเว็บเว็บไซต์หรือ ที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่า บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดจะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความ เป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดจะไม่จำกัดความรับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือ นำเสนอข้อมูลใน ทางที่ไม่สุจริต โดยบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดเองหรือในกรณีที่เกิด การเสียชีวิต หรือความเสียหายส่วนตัว อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ โดยตรงของบริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดเท่านั้น บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดจะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ ตามสมควรในการจัดทำ เว็บไซต์นี้แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่า เชื่อถือของเว็บไซต์ แต่ประการใด บริษัทเพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ไม่รับประกันว่าการ ทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลข จำนวน 4-15 ตัวอักษร

ชื่อเข้าระบบ(อีเมล์)
รหัสผ่าน
ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
ชื่อจริง
นามสกุล
เพศ ชาย หญิง
ที่อยู่
เบอร์โทรติดต่อ

รหัสป้องกันสแปม Anti Spam

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..