Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

media : tv

Sort media by  

คุยกับเซียน#Start Up พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจไทย 


ช่วงคุยกับเซียน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ฟิล ปรัชญา ร่วมพูดคุยกับ คุณโบ๊ท หรือคุณไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ หรือ Thailand Tech Startup Association และเป็นผู้ก่อตั้ง Builk.com ที่รวมคนและระบบบริหารธุรกิจก่อสร้าง เป็น Professional Social Network ด้านธุรกิจก่อสร้างของไทย ในประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ Start Up เมืองไทย
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.

    Issue 42, March 2017
    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.
    รรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่ใจร้อนและมีอีโก้ จนคิดว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบค..