Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

STARTUPS

Sort article by  

startups
STARTUPS
ค้นหาแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง หลากขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ขั้นตอนการวางแผนเพื่อให้เริ่มต้นได้อย่างมั่นคง
Select year  
12


Select year  
12

 • SME Thailand Radio

  etda

 • sme startup : review

  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique

  Issue 40, January 2017
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ เติบโตมากับครอบครัวเกษตรที่มีพ่อทำฟาร์มกุ้ง และทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในภาคใต้ เนื่องจากเป..