Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

MARKETING

Sort article by  

startups
MARKETING
บทวิเคราะห์ด้านการตลาด แนวโน้มตลาด นำเข้าส่งออก ระบบโลจิสติกส์ การค้าผ่านระบบออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success

    Issue 41, February 2017
    ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success
    ในแวดวงการลงทุนไม่มีใครไม่รู้จัก แพท-ภาววิทย์ กลิ่นประทุม นักลงทุนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักล..