Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

Sort article by  

Knowledge Hub aec indonesia

ค้าปลีกออนไลน์อิเหนาโตเร็ว...ช่องทางสินค้าไทยเจาะตลาด

 

 


เรื่อง ธนาคารเพื่อการส่งออกเพื่อการนำเข้าแห่งประเทศไทย

    เศรษฐกิจอินโดนีเซียที่ขยายตัวดีในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน รวมถึงภาคค้าปลีกขยายตัวอย่างรวดเร็วตาม ขณะเดียวกันบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรูปแบบการค้าปลีกผ่านอินเทอร์เน็ตหรือตลาดค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่องทางการค้าที่มีแนวโน้มเติบโตรวดเร็วและมีศักยภาพสูงในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคอินโดนีเซียที่มีจำนวนถึง 250 ล้านคนมากเป็นอันดับ 4 ของโลก 

    ทั้งนี้ InsideRetail บริษัทวิจัยข้อมูลด้านค้าปลีกของออสเตรเลียคาดการณ์ว่า ตลาดค้าปลีกออนไลน์ของอินโดนีเซียจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 และ 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 หรือขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 40 ต่อปีในช่วงปี 2557-2559 เทียบกับตลาดค้าปลีกออนไลน์โลกที่ขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 20 ในช่วงเดียวกัน ทำให้การค้าปลีกออนไลน์เป็นช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการกระจายสินค้าสู่ตลาดอินโดนีเซียปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดค้าปลีกออนไลน์ในอินโดนีเซีย


    - การขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Users) Redwing

   บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนในอินโดนีเซียคาดว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26 ต่อปีในช่วงปี 2548-2558 โดยเพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านคน ในปี 2548 (คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งประเทศ) เป็น 85 ล้านคน ในปี 2557 ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 125 ล้านคนในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 50ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ประกอบการมีโอกาสกระจายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น

    - การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

    eMarketer Inc. คาดว่าจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นทะลุระดับ 100 ล้านคนในปี 2561 ซึ่งจะทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากมีความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและพกพาไปได้ทุกที่ ประกอบกับอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาถูกลงมากปัจจุบันสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในอินโดนีเซียมีราคาไม่ถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,300 บาท) 

    ทั้งนี้ ผลสำรวจของ Nielsen Global Survey of E-commerce ระบุว่าร้อยละ 61 ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ทัง้ หมดที่ทำการสำรวจสั่งซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าจำนวน
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์ขยายตัวตาม ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสทางการค้าในตลาดค้าปลีกออนไลน์ด้วย

    - กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้น

   
Boston Consulting Group คาดว่ากลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง (กลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อครัวเรือน) ในอินโดนีเซียจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2 เท่าจาก 74 ล้านคนในปี 2555 เป็น 140 ล้านคน ในปี 2563 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 8-9 ล้านคนต่อปี มากกว่าจำนวนประชากรสิงคโปร์ทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ที่ราว 5 ล้านคน 

    นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมชอบลองใช้สินค้าและบริการใหม่ๆ ทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่สะดวกและประหยัดเวลามีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้น การค้าปลีกออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคระดับกลางที่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ

    - การรุกตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการรายใหญ่

    ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของโลก อาทิ Lazada, Zarola และ Ensogo ต่างเข้ามาทำตลาดในอินโดนีเซีย ซึ่งแม้ว่าจะทำให้การแข่งขันสูงขึ้น แต่ก็ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ดึงดูดและน่าสนใจ การใช้กลยุทธ์ด้านราคาและการตลาดหลายรูปแบบเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรม National Online Shopping Day ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถดึงดูดผู้ซื้อสินค้าออนไลน์รายใหม่ได้เพิ่มขึ้นมาก และมีส่วนกระตุ้นการเติบโตของตลาดค้าปลีกออนไลน์โดยรวมกลุ่มผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ที่สำคัญ

    ผลสำรวจของ BMI Research จากกลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 609 คน ใน 10 เมืองใหญ่ทัว่ อินโดนีเซีย มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

    - ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสัดส่วนร้อยละ53 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด

    - ผู้บริโภคในช่วงอายุ 24-30 ปี (วัยเริ่มต้นทำงาน) เป็นกลุ่มที่ซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดถึงร้อยละ 33 รองลงมา คือช่วงอายุ 18-23 ปี (ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย)
อยู่ที่ร้อยละ 23

    - กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าสำหรับวัยกลางคนขึ้นไป รวมถึงสินค้าที่เน้นตลาดผู้สูงอายุอาจไม่เหมาะในการทำตลาดค้าปลีกออนไลน์

    จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการจึงควรตระหนักถึงเพศและวัยของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อตลาดค้าปลีกออนไลน์ เพื่อวางแผนการตลาดและเลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สินค้าแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ควรคำนึงถึงสีสันและสไตล์ที่เหมาะกับวัยเริ่มทำงานและนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ที่สำคัญในอินโดนีเซีย

    กลุ่มสินค้าที่นิยมซื้อผ่านออนไลน์ ในอันดับๆต้นจะเป็นสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์,สินค้าประดับยนต์

    นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นตลาดรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมียอดจำหน่ายในปี 2557 จำนวน 7.7 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั้งหมดในอาเซียน ตลาดยานยนต์อินโดนีเซียที่ขยายตัวสูง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประดับยนต์เพิ่มขึ้นตาม และทำให้สินค้าดังกล่าวเป็นที่น่าจับตามองในตลาดค้าปลีกออนไลน์ของอินโดนีเซีย

    ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดอินโดนีเซียไม่ควรมองข้ามช่องทางการค้าดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าประดับยนต์ โดยในเบื้องต้นอาจเริ่มต้นจากการติดต่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ยอดนิยมในอินโดนีเซียแทนการเปิดหน้าร้านออนไลน์ของตนเอง ซึ่งจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่า เมื่อประกอบกับข้อได้เปรียบจากการที่สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยได้รับความนิยมสูงในอินโดนีเซีย เนื่องจากมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและราคาสมเหตุสมผล ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในการขยายตลาดสินค้าไปอินโดนีเซียอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมSelect year  
12

 • ซูบัค...ต้นแบบการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของบาหลี
  เสน่ห์ของบาหลีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลับกลายเป็นการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูมาตั้งแต่อดีตกาล จิตวิญญาณของผู้คนท้องถิ่นยังคงยึดมั่นในความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น วิถีชีวิตของชาวบาหลีเป็นผลจ..

 • ส่องโอกาสธุรกิจเมืองอิเหนา
  ด้วยจำนวนประชากรเกือบ 250 ล้านคน ทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญของโลก ในบทความเล่มนี้ดิฉันจะได้นำประสบการณ์ที่เพ..

 • Scoop Bar ก้าวที่กล้าของไอศกรีมแซนด์วิช Local Brand
  Scoop Bar ขนมหวานแบรนด์ท้องถิ่นที่แทรกตัวขึ้นมาท่ามกลาง International Food, Beverage & Dessert ยี่ห้อดัง ณ Mall Kota Kasablanka ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตา มุ่งหวังเพื่อต้องการร่วมแบ่งเค้กชิ้นโตในบ้านตัวเอง กับตัวเลขประชากรที่มีมากเป็นอันดับ 4 ของโลก อีกท..

 • ค้าปลีกออนไลน์อิเหนาโตเร็ว...ช่องทางสินค้าไทยเจาะตลาด
  ตลาดค้าปลีกออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียน ในปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่องทางการค้าที่มีแนวโน้มเติบโตรวดเร็ว

 • คนระดับกลางอินโดนีเซียขยายตัว...โอกาสธุรกิจไทย
  อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปีในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา


Select year  
12

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.

  ​Issue 43, April 2017
  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.
  ใครจะคิดว่าของเล่นที่นำไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงทำเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ และขยายเป็นอาณาจักร..